Kes me oleme?

114 Külli Karu

Olen oma juurtelt põline saardelane. Esimese kõrghariduse omandasin Tallinna Ülikoolis infoteaduse erialal. Juba õpingute ajal alustasin tööd Eesti Meditsiiniraamatukogus, hiljem aga Tallinna Keskraamatukogus, kus jõudsin olla nii raamatukoguhoidja, haruraamatukogu juhataja kui ka osakonnajuhataja. Lisaks olen veel õppinud nii aiandust kui ka metsakasvatust ning 2020. aastal alustasin Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal teise kõrghariduse omandamist. Enne Saarde Vallavalitsusse tööle asumist töötasin üle kolme aasta Viljandi Linnavalitsuses kinnisvara haldusametis heakorrajuhina. Olen tulihingeline õppimise ja arenemise pooldaja ning usun, et Saarde vald väärib seda, et tema arengu eest seistakse. Siin peab hea olema elada nii põlistel saardelastel kui ka uutel tulijatel! Selleks aga vajame muutuseid ja need muutused on meie endi teha.

115 Eiko Tammist

Minu juured on sügavalt saardes. Minu 30-aastase haridustee verstapostideks on Kilingi-Nõmme Keskkool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Väike-Maarja Päästekool, Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikool – õpin siiani. Olen osalenud kahel päästemissioonil Haitis ja Jordaanias. Minu kirg ja kutsumus on töö kogukondade ja inimestega. Just kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu õppesuunal ma hetkel ka õpin. Teen kõik selleks, et Saardest saaks paik, mida rikastavad tugevad paikkonnad, sotsiaalselt aktiivsed inimesed, kes julgevad avaldada arvamust, kartmata, et neid seepärast hukka mõistetakse. Inimesed ei ole probleem, suhe ei ole probleem, jm ei ole probleem, vaid tegemist on ühe piiritletud olukorraga, mis tuleb koos lahendada.

“Südamega Saardes”

116 Kadri-Aija Viik

Mul on ligi 25 aastat kogemust valla juhtimises ja kogukonna kaasamises. Mind võib leida nii projekte kirjutamast kui ka õhtul rahvatantsu ringist. Viimased aastad on toonud juurde uue hobi ja nii olen ma läbi kõndinud tublisti üle poole Saarde valla küladest. Mina usun kogukonda, algatusvõimesse ja koostöösse. Kui on tahe midagi ära, siis leitakse ka võimalused. Ja põhjendusi, miks midagi teha ei saa, ei salli ma silmaotsaski. Alati on vaja kedagi, kes juhirolli enda peale võtaks ja asjad liikuma paneks, seda ma suudan! Samuti soovin ma kaasata kõiki valla elanikke kaasa mõtlema ja otsustama valla tuleviku üle.

Üksi kiiresti, koos kaugele!

Kogukond – Algatus – Väsimatus

Kadri-Aija Viik

117 Jaanus Männik

Olen sündinud 1951, lõpetanud keskkooli ja muusikakooli Tapal. EPA/EMÜ (majandus) lõpetamise järel töötanud 20 a põllumajanduses, sellest 10 Ares. Surjus 1985. aastast. Abikaasa Eve töötas õpetajana. Surjus juhtisin 10 a majandit ja OÜ-d Surju PM. 1995-2007 olin valitud Pärnumaalt Riigikogusse, kus 4 a olin rahanduskomisjoni aseesimees ja 4 aastat fraktsiooni esimees; seejärel 4 aastat vallavanem Ares. 2011. a kutsus Surju Vallavolikogu mind vallavanemaks koduvalda. 2017-2020 töötasin Saarde abivallavanemana. Olen pidanud oma missiooniks maaelu ja koduvalla arendamist, selle eest seismist nii põllumehe, poliitiku kui vallajuhina. On ju maarahvas riiklikes otsustustes alati vähemuses ning tagaplaanil. Soovin jätkata oma teadmiste ja kogemuste rakendamist Saarde vallaelu edendamisel. Valimisliidus „Südamega Saardes“ jätkub kogemust ja tegusust, headust ja arukust, ettevõtlikkust ja nooruslikkust kõigis valdkondades. Ootame valimistel võimalikult kõigi inimeste osalemist!

Mõtleme ja teeme koos!

118 Ago Tominga

Olen sündinud 1995. aastal. Käisin koolis Surju Põhikoolis. Gümnaasiumi lõpetasin Kilingi-Nõmmes. Viimased aastad olen ühendanud elu Saardes ja Tartus – olen doktorant Tartu Ülikoolis. Magistriõpingud lõpetasin inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal. Praegu keskendun teadustöös hädaolukordadele. Loon andmetele tuginevaid tööriistu, mis võimaldaks kriiside reguleerimisel arvestada kohalike oludega. Olen endiselt tugevalt seotud kodukohaga ja loodan pakkuda värskeid mõtteid planeeringute ning regionaalsete küsimuste teemadel.

119 Aleksander Vilinurm

Olen sündinud 1969. aastal Tapal. Olen lõpetanud Ambla 8 klassi ning Jäneda sovhoostehnikumi. Töötanud Tali kolhoosis Nigula osakonna juhatajana kuni kolhooside lagunemiseni ja Nigulas LK spetsialistina. 1992 suundusin eraettevõtlusesse. 1995-2005  olin Tali valla maakorraldaja kui ka Tali vallavolikogu esimees. Saarde ja Tali valla ning Kilingi-Nõmme linna ühinemisel siirdusin tagasi eraettevõtlusesse. Olen abielus ja 3 lapse isa. Aktiivselt toimetan Veelikse ja Tali piirkonnas. Teen kõik, et hääbuvat külaelu ja külaliikumist Saarde vallas elus hoida.

120 Aleks Lind

Olen põline Saarde valla elanik. Käinud ja lõpetanud Kilingi-Nõmme lasteaia ja kooli. Pärast seda siit korraks küll ära käinud, aga tagasi tulnud. Elu viis Norra, kus töötasin 8 aastat ehitusvaldkonnas. Tulin tagasi, sest süda oli Saardes. Jätkasin tööd ehitusvaldkonnas, täna olen Saarde valla ettevõtja. Mulle meeldib asju oma kätega teha, naudin loomeprotsessi. Väljakutsena viis tee kokku saatega „Kodutunne“. See oli kogemus, kus nägin Eesti eluolusid eri paikadest, Saardest Ida-Virumaani. Olen juba täna panustanud ja soovin ka edaspidi panustada oma teadmiste ja kogemustega Saarde valla arengusse.

121 Aliis Paal

Kogu oma elu olen elanud Saarde vallas Kilingi-Nõmmes. Mul on 11 aastat töökogemust haridusvaldkonnas. Kõrghariduse omandasin Tallinna Pedagoogilises Seminaris, mille kestel asusin tööle juba Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll. Täna omandan Tallinna Ülikoolis  magistrikraadi kasvatusteaduste erialal. Lisaks olen seotud koolinoortega Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis, andes neile valikainet „Alushariduse praktiline eelkursus“. Pean väga oluliseks elukestvat õpet ja enesearengut, algatusvõimet ja oskust teha koostööd. Kus pole puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest! Soovin, et ka edaspidi oleks meie valla lastel ning noortel võimalused ja tingimused võimetekohase ja kvaliteetse hariduse omandamiseks. Samuti, et oleks võimaldatud mitmekülgne huvitegevus. Soovin panustada oma oskuste, teadmiste ja kogemustega kohaliku elu edenemisse,  Saarde valla arengusse.

122 Alvar Pärtel

Olen sündinud 1965. aastal Tallinnas. Elanud Talil ja Tihemetsas. Oma haridusteed alustasin Talil ning peale kaheksanda klassi lõpetamist asusin õppima Tihemetsa sovhoostehnikumis. Kõrgharidust asusin omandama Eesti Pedagoogilises Instituudis. Siis tuli peale sõjaväekohustus ning peale seda asusin tööle Tali kolhoosi peainsenerina. Kolhooside lagunemise järgselt asutasin oma ettevõtte AS Zebra. Olen seda laiendanud aastast 1991 ning peamiseks tegevusalaks on maaparandus ja teedeehitus. Saarde valla arengusse soovin panustada oma teadmistega maastiku kujundamise ja maaparanduse valdkonnast.

123 Andro Lemmik

Olen sündinud ja elanud terve elu Saardes. Põhihariduse omandasin Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis. Peale seda õppisin Luua Metsanduskoolis metsandusettevõtjaks. Erialaselt olen töötanud peale hariduse omandamist 14 aastat, neist viimased kümme metsaülemana. Suureks hobiks on põllumajandus. Meeldib kasvatamise protsess nii metsas kui põllul. Olen vabatahtlikuna mitme MTÜ liige. Soovin panustada oma elukoha arengusse ja propageerida elu maal

124 Anneli Pesti

Olen põline Saarde valla elanik. Mõned aastad küll eemal olnud, et õppida ja korra ka laias maailmas õnne käidud otsimas. Täna tegelen igapäevaselt raamatupidamisega. Seda nii palgatöölise kui ka eraettevõtjana. Hobiks on lastega tegelemine, ehk siis vean lasteringi, et anda oma vabatahtlik panus oma kogukonna hüvanguks.

125 Arne Kuningas

Olen sündinud 1961. aastal Kilingi-Nõmmes. Kooliteed alustasin Väljaküla 8-klassilises koolis. Kutse omandasin Helme kutsekeskkoolis ning töömehetee algas Kilingi-Nõmme sovhoosis. Mul on üks tütar ning kaks lapselast. Minu ametiks on olnud üheksa aastat Vanglate ametis inspektor. Töö kõrvalt olen ikka õppimist tähtsaks pidanud. Olen lõpetanud Pärnu Merekooli ning Eesti Mereakadeemia, kus omandasin laevamehhaaniku kutse. Tagasi kodukohta tõi mind tee 2008. aastal, kui ostsin Leipste külla Laaneku talu. Tegelen seal hobi korras kalakasvatuse ja iluaiandusega. Soovin panustada Saarde valla arengusse läbi oma tegevuse külaaktiivina.

126 Arvi Laasme

Olen 24-aastane ning elupõline  Saarde valla elanik. 2016 pälvisin tiitli “Saarde valla Aasta noor”. Mind sidus  vallaga väga pikalt esimene noorte kotkaste rühm. Minu eesmärk on, et noorte soovid ei jääks kuhugi kaugele tagaplaanile, vaid nendega tegeletaks ning noortel oleks siin hea elada ja nad sooviks tulla meie valda. Igapäevaselt  töötan AS G4S Eestis. Puutun igapäevaselt kokku erinevate turvalisuse probleemidega. Sellest tulenevalt ka minu tahe, et Saarde vald astuks turvalisuse poolest 21. sajandisse ning me liiguksime selles suunas, et looksime kaasaegse turvalisuse võrgustiku.

127 Erli Aasamets

Mulle omane on ettepoole vaade, põhjalikkus ning oskus andmeid ja olukordi analüüsida. Lisandunud on kogemusi, kuid ikka on olemas tahe õppida koos kolleegidega Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis, Pärnumaa ja vabariigi koolijuhtidega ning Eesti Mentorite Kojas. Koostööd tehes jõuab alati kaugemale kui üksi ja valla huvide eest ühiselt seistes on see eriti oluline. Rõõmu valmistavad sõbralikud ja lahked inimesed lionsklubis LC Kilingi-Nõmme ning loomulikult 5 lapselast. Vabad hetked on sisustatud koos Saarde kihelkonna mälumängurite ja ajalooraamatutega.

128 Dago Reidla

Olen sündinud ja kasvanud Saarde vallas, täpsemalt Kilingi-Nõmmes. Mulle meeldib siin, see on peaaegu täiuslik koht koduks. Oma unistustes tahan muuta seda veelgi paremaks. Pean tähtsaks, et säiliks meie piirkonnale omane vaim. Igapäevast leiba teenin koduvallas ehituspuusepana. Mulle meeldib mu töö, see võimaldab palju mõelda ja analüüsida. Soovin edaspidi hea seista selle eest, et meie elukeskkond vastaks igas eas ja tervislikus seisundis olevate inimeste vajadustele. Veendumus, et seisan ja töötan õige asja eest, ei ole seni kuhugi kadunud. Arvan, et me kujundame ümbritseva ise oma kätega ja meie seesmisest kvaliteedist sõltub, milline see olema saab. Soovin igati panustada Saarde valla parendamisse!

129 Ivo Pesti

Olen sündinud Tallinnas 1976. aastal. Õppinud Albu põhikoolis ja Türi Kõrgemas Põllumajanduskoolis. 2007. aastast elan Saarde valla Saarde külas.

Olen töötanud üle 20 aasta erinevatel metallitööstuse erialadel, viimased 15 aastat nendest Pärnus. Hobiks pean vabatahtlikku tegevust erinevates ühingutes. Soovin anda oma panuse elu edendamisse kogu suures Saarde vallas.

130 Johannes-Aleksander Raid

Olen Kilingi-Nõmme gümnaasiumi abiturient. Olen 19-aastane, sõbralik ja tegus noormees Tihemetsast. Südamelähedased teemad on loodus, ettevõtlus ja noored. Vabal ajal meeldib sportida, raamatuid lugeda, sõpradega aega veeta ja reisida.

131 Jorma Õis

Olen sündinud ja kasvanud Kilingi-Nõmmes. Lõpetanud siinse gümnaasiumi. Põhitööna tegutsen ehitusvaldkonnas. Suurimateks huvideks juba põhikooliajast on olnud muusika ja tehnika. DJ. Plaate mängin 1996. aastast, kui hakkasin gümnaasiumis koolipidusid korraldama. Olen mänginud plaate peaaegu kõigil Eesti suurematel ja väiksematel festivalidel (Weekend festival, I land Sound, Kõu, Metsmarjamoos jne). Minu plaadikohvris on palju muusikat, kuid elektrooniline underground tantsumuusika on kõige  südamelähedasem. Tahan panustada värskete ideedega noorte huvitegevusse ja Saarde valla arengusse.

132 Kerli Tori

Olen sündinud ja kasvanud Surjus. Kõrghariduse omandasin Tartus Maaülikoolis, pärast seda töötasin pealinnas Veterinaar- ja Toiduametis peaspetsialistina, kuni otsustasime abikaasaga pöörduda tagasi maale, et pakkuda meie neljale lapsele sellist lapsepõlve, mida ise Surjus üles kasvades kogesin. Pärast kodukanti naasmist asusin tööle OÜ Surju PM´is selektsionäärina, kus töötan tänaseni. Selle kümne aastaga olen aru saanud kui tähtis on, et maal elu edeneks ja noored, kes õpinguteks ja kogemuste ammutamiseks koduvallast lahkuvad, siia hiljem peredega tagasi tahaksid tulla ning annaksid siis oma värskete ideedega panuse Saarde valla arengusse.  

133 Peep Kaljuste

Olen sündinud 1944 a. Õnniste külas Viljandi maakonnas, talupidaja perekonnas. Lõpetanud Jäneda Sovhoostehnikumi agronoomina, Eesti Põllumajanduse Akadeemia ökonomisti eriala. AVA Instituudis Helsingis õppisin kaubandust. Olen pidanud mitmeid ameteid.  Pärnumaal Võidu kolhoosis agronoomi ja osakonna juhatajana. Häädemeeste kolhoosis olin aseesimees, Tali sovhoosis direktor. Minu ellu on mahtunud Kilingi-Nõmme Kommertspanga käivitamine kui ka Kilingi-Nõmme Majandusühistu juhatajaks olemine.

Olen kahel korral valitud Tali ja Saarde valla volikokku. Mind paeluvad teemad on ajalugu, koduloo uurimine ja IT valdkond. Minu soov on kaasata rohkem aktiivseid noori kohaliku elu edendamisse.

134 Peep Põlma

Olen sündinud 1958. aastal metsatöötaja perekonnas, mis suuresti määras minu edasised valikud elus. Pärast Surju 8-kl.kooli ja Kilingi-Nõmme keskkooli lõpetamist omandasin kõrghariduse Eesti Põllumajanduse Akadeemias  metsamajanduse inseneri erialal. Käesoleval ajal töötan Keskkonnaametis metsanduse spetsialistina ja oma töö tõttu olen viimase 25 aasta jooksul suhelnud pea kõikide Saarde valla metsaomanikega. Olen olnud valitud ühinemiseelse Surju valla volikokku kolmel korral. Soovin kaasa aidata kohaliku elu edenemisse.

135 Raivo Ott

Olen 48 aastat vana ja sellest viimased 25 aastat koos abikaasa, kahe tütre ja pojaga elanud Metsaääre külas, tänu millele tean suhteliselt hästi meie kogukonna rõõme ning murekohti. Tegutsenud olen nii riigi- kui erasektoris, millest 13,5 aastat teenisin Eesti Kaitseväes ohvitserina  ning alates 2005. aastast ettevõtjana ehituse ja transpordi valdkonnas. Bakalaureusekraadi omandasin Eesti Põllumajandusülikoolis ökonoomika ja ettevõtluse erialal. Volikokku valituks osutumise korral tahan seista selle eest, et valla keskusest kaugemad külad ei jääks ääremaadeks ja suurema tähelepanuta. Ääremaadel asuvad talud, külad vajavad samasugust arendamist nagu keskused, mis peavad väljenduma kogukondade olmelises heaolus (vesi, kanalisatsioon, internet jne.) , turvalisuses (tänavate, bussipeatuste valgustamine, kergliiklusteed) ja teenuste kättesaadavuses (sotsiaalabi, bussiliiklus).

136 Rauno Lensment

Sündisin 1975. aastal. Algteadmised kooliharidusest omandasin Tali põhikoolis. Peale lõpetamist siirdusin õppima Pärnu kutsekeskkooli, kus omandasin mööblitisleri elukutse. Sõjaväeteenistuses asusin sisekaitse operatiivrügemendi ridadesse ning sealt edasi juba politseiteenistusse, kus töötan siiani. Elukoht on mul küll Audrus, kuid oman sissekirjutust Talil, oma sünnikohas. Panustada soovin Saarde kogukonda seal, kus oskan, eelkõige turvalisusesse.

137 Robert Miller

Olen sündinud endises Surju haiglas 1962. a. Kooliharidust alustasin Surju 8-kl. koolis ja lõpetasin 1980. a. Kilingi-Nõmme keskkoolis.Töötan AS Pärnu Mets harvesteri operaatorina. Elan Kalda külas Saarde vallas. Olen kohaliku külaseltsi eestvedaja juba 16 aastat. Hobideks on jalgrattamatkad ja muusika.

138 Talvi Saar

Olen sündinud ja kasvanud tänasest päevast tunduvalt erinevas ühiskonnas. Avatud  inimesena ei ole kõige uuega kohandumine olnud minu jaoks keeruline, siinkohal on abiks pidev enesetäiendamine. Iga uus õppimine on toonud kaasa uued võimalused ja need omakorda uued õppimised. Mida aeg edasi, seda olulisemaks muutub minu jaoks elu kvaliteet. Ümbritsen end inimestega, keda usaldan ning väldin tühisust. Olen lõpetanud Tallinna Majanduskooli, Tallina Kergetööstuskooli ning 2015. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli erialal raamatukogundus ja infokeskkonnad. 2021. aastal omandasin noorsootöö kutse. Seda, mis elul minu jaoks veel varuks on, näitab aeg. Töötan Kilingi-Nõmme raamatukogus, lisaks juhin osakoormusega Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskust. Pean väga oluliseks head ja rahulikku elukeskkonda ning toetan igati mitteformaalset õpet. Saarde vald on õnnelik vald ning tsiteerides Geri Weitzman´i: Vahel pead sa ise looma selle, mille osa sa tahad olla.

139 Tony Malva

Olen pärit Pärnust. Aastal 2003 lõpetasin siinse gümnaasiumi ja kolisin alaliselt Kilingi-Nõmme. Minu põhitööks on ehitamine, selles valdkonnas olen tegev aastast 2007. Oman töökogemust nii Eestis kui välismaal. Eestis ära olin 10 aastat. Tagasi koduvalda tulin aastal 2016, kui sündis poeg. Olen positiivse ellusuhtumisega realist.

140 Triin Kallas

Olen sündinud Tallinnas. Kui keskkooli lõpetasin, oli Eesti taas vabaks saamas ning edasi õppimiseks langes valik äsja asutatud Eesti Humanitaarinstituudile, mis võimaldas oma uudishimu ja teadmisjanu rahuldada üsna laialt ja põhjalikult. Lõpetamise eel end erialaliselt piiritledes valisin üheks diplomiks sotsioloogia ja teiseks filosoofia. Veel ühe magistrikraadi tegin Inglismaal, doktoriõppeks tulin koduülikooli tagasi. Jäin samasse tööle veel ligi 20 aastaks, olles nii õppejõud, teadur, kui ka administraator.
Juulis 2015 tegime perega otsuse pealinnast ära kolida ning jõudsime Laiksaare külla, kus peame Vango puhketalu. Järgneva kahe aasta jooksul ehitasin üles oma ettevõtet ning täiendasin end ettevõtluse, turunduse ja kokakunsti vallas. Vaiksemal perioodil tõlkisin raamatuid, kuni 2018. aasta alguses lisandus sellele täiskohaga töö Eesti Leader Liidu tegevjuhina. Ehkki ise olen n-ö uusmaakas, on maaelupoliitika saanud mu südameasjaks ning olen veendunud, et ühtlasem regionaalne areng teeks inimesed õnnelikumaks nii maal kui linnas.
Valimiste eel on urgudest välja tulnud suslikud — need, kes seisavad tagajalgadel ja lubavad kokku suuri asju, mille teostamine pole üldse kohalike omavalitsuste pädevuses. Kahjuks on Eesti seadused valla hooleks tõesti jätnud peamiselt vaid kommunaalprobleemide lahendamise ja ma väga ei usu, et uute pargipinkide või lillekastide abil Saardesse palju uusi elanikke meelitada õnnestuks. Aga miks ei usalda riik meie omavalitsuste kätte suuremat protsenti maksutulust, nagu on näiteks Põhjamaades? Sest usaldus tuleb ära teenida. Näidata haldussuutlikkust, võimet end ära majandada ja eurovahenditest lisa taotleda. Selle aluseks on hea tööõhkkond ning võimekad inimesed, läbipaistvad otsused ja lai toetuspind rahva hulgas. Olen andnud lubaduse selle saavutamiseks Saardes nõu ja jõuga kaasa lüüa.

141 Väino Lensment

Olen sündinud Saarde vallas Lodja külas1962. aastal. Haridusteed alustasin Kilingi-Nõmme keskkoolis ning peale kaheksanda klassi lõpetamist asusin õppima Tihemetsa sovhoostehnikumi. Sealt ka minu esimesed kokkupuuted motospordiga Sulev Saare käe all Tihemetsa motoklubis. Nõukogude Liidu armeesse aega teenima saadeti mind aastal 1982. Minu koduseinal on lisaks kuue lapse pildile ka kuus Eesti meistri karikat ning kaks Nõukogude Liidu meistrivõistluste pronksmedalit motokrossis. 1985. aastast, kohe pärast sõjaväest saabumist sai eneselegi üllatusena südameasjaks Lauri motokrossi raja arendamine.  Motokompleksi eest heaseismine sai minu vastutada aastast 1995 ning on seda siiani. Soovin panustada Saarde valla heaks läbi  huvitegevuste noorte hulgas ning kaasa rääkida valla  turismi- ja üldises arengus.

142 Õnnela Teearu

Olen sündinud Valgas, muusikahariduse saanud Tartus. Aastast 1984 olen Kilingi-Nõmme Muusikakooli akordioniõpetaja. Lisaks põhitööle juhendan gümnaasiumi poistekoori, meesansamblit Nõmmela, eakate lauluansamblit Patlane ja olen ka tantsurühma Kilingi akordionisaatja. Minu hobid on aiandus, hoidiste valmistamine ning sündmuste ja pidude korraldamine.  Soovin, et huviharidus ja huvitegevus Saarde vallas oleks jätkusuutlik, et noorte ja eakate igapäevaellu lisanduks meelepäraseid tegevusi.

Scroll to top