VALIMISLIIDU SÜDAMEGA SAARDES EESMÄRGID JA SEISUKOHAD SAARDE VALLA ELU EDENDAMISEKS 2021-2025

Meie valimisliidu nimekirjas kandideerivad valla paljude seltside ja muude kogukondade kogemustega ja hinnatud liidrid, edukad ettevõtjad, spetsialistid, noorte esindajad ning teised positiivse ellusuhtumisega arukad ja head inimesed kõigist Saarde valla piirkondadest – kokku 29 kandidaati Saarde Vallavolikogusse.

 Saarde on 4500 hea inimese ja 1065 km2 territooriumiga hiigelvald, kus majanduse alusharudeks kõrgetasemeline metsa- ja põllumajandus, millele  lisanduvad arvukad ja edukad muud ettevõtluse harud. Ligi kolmandik territooriumist on väärtuslikke looduskaitsealasid.

 Lubame, et valituks osutudes anname oma parima Saarde valla elu edendamiseks tasakaalustatult kõigi 36 küla, aleviku ja linna elanike, perede ja kodude huvides. Teeme seda heatahtlikus koostöös teiste volikogus esindatud liitudega, austades kõigi arukaid ja edasiviivaid seisukohti. Otsime lahendusi, mitte põhjusi tegemata jätmiseks, kritiseerime põhjusega, kuid tigetsemata ja käratsemata. Hindame väärikalt senitehtut, tegijaid ja traditsioone, samas uuendame läbimõeldult ja kiiresti.

 Kavatseme pingutada vallaelu kõigis valdkondades, et meie väärtusliku elu- ja looduskeskkonnaga suurde Saarde koduvalda lisanduks elanikke, et siin oleks kõigil ilusam ja parem elada, kasvada, õppida, töötada, puhata ja vanaduspõlve pidada.

 

Allpool on esitatud meie olulisemad eesmärgid ja seisukohad vallaelu edendamiseks valdkonniti.

 • Tulemuslikum juhtimine väikeste juhtimiskuludega

Saarde on üks väiksemate juhtimis/valitsemiskulude osakaaluga vald maakonnas ja riigis. Jätkame seda tava, samas täpsustades valla juhtimisstruktuuri, ametnike ja spetsialistide ülesandeid ja vastutust. Väldime tööülesannete dubleerimist, teeme töö vähema arvu, kuid suurema palgatasemega heade töötajatega.

 • Välistame huvide konfliktid valla valitsemisel ja allasutuste juhtimisel

Valla hallatavate asutuste juhte ei valita volikogu/vallavalitsuse sama valdkonna komisjoni juhtideks.

 • Vallaelu korraldamisel suurem otsustusõigus vallarahvale – seltsidele, MTÜ-dele, noortele, muudele kogukondadele

Moodustame seltside, MTÜ-de ja muude organiseerunud kogukondade juhtide ümarlaua valla- ja külade elu küsimuste, arengukavade jms arutamiseks ning vallavolikogule/vallavalitsusele ettepanekute esitamiseks.

Kaasame vallavolikogule nõuandvate kogudena nii Saarde noortevolikogu kui eakate ühendusi ning   teisi missioonitundega sädeinimesi.

Kaasame kogukonnaliidreid vallavolikogu/vallavalitsuse komisjonidesse.

Ergutame kõiki külasid-asulaid moodustama oma seltse või ühinema naaberküla(de) seltsiga.

Rakendame 2021. aastast nn kaasava vallaeelarve koostamise.

 • Vallavolikogu istungid avatumaks ja kuulatavamaks

Korraldame vallavolikogu istungeid, tulenevalt teemadest, valla eri paigus. Võimaldame kõigil jälgida volikogu istungeid internetipõhiselt otseülekandena.

 • Asjaajamine ja kodanikega suhtlemine lihtsamaks

Võtame kasutusele kaasaegsed digilahendused (nt SPOKU erahuvitegevuse/ -hariduse ja MTÜ-de tegevustoetuseks). Juurutame vallas e-valitsemist: igal vallaelanikul peab olema võimalus vormistada vajalikke dokumente kodust lahkumata.

Tagame vallalehe tasuta kättesaadavuse kõigile vallas sissekirjutust omavatele kodanikele/leibkondadele.

  • Planeerime ja arendame vallaelu kaasavalt, arukalt ja säästvalt

  Tihedas koostöös vallarahvaga viime lõpule Saarde Valla üldplaneeringu koostamise-kehtestamise. Senisest avatumalt, asjatundjaid ja kohalikke elanikke kaasavamalt koostame ja uuendame iga-aastaselt valla arengukava ja eelarvestrateegiat ning muid olulisi valdkondlikke arendusdokumente (Rail Baltic`u, tuuleenergeetika jm planeeringud, maavarade kaevandamise load, teehoiukava, jäätmekava, vee- ja kanalisatsiooni arenduskava jms).

  • Hea avaliku ruumi kujundamiseks-rajamiseks Kilingi-Nõmme linnakeskuses ja suuremates asulates tugineme rohepöördest tulenevalt haljastuse säilitamise-rohkendamise vajadusele, keskendume kogu pere tegevusalade (välijõusaalid, mängualad), aga ka üksnes lastele ja noortele mõeldud alade loomisele.
  • Vallavara optimaalne kasutamine, energiatõhususe suurendamine

  Jätkame vallale kuuluvate hoonete energiatõhusat uuendamist (Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus ja Perearstikeskus, Kilingi-Nõmme Gümnaasium jt haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalasutused), kasutame olemasolevaid ruume paremini, võõrandame valla avalike ülesannete täitmiseks mittevajalikud kinnistud.

 • Seisame võimalikult kvaliteetse gümnaasiumihariduse andmise eest Kilingi-Nõmmes. Renoveerime olemasoleva hoonekompleksi energiatõhusaks, nüüdisaegse ventilatsiooniga, optimaalse ning valikuid võimaldava ruumikasutusega kooliks. Hea õppekeskkonna, motiveeritud õpetajate ja õdusa õpilaskodu kaudu suurendame õppurite arvu.
 • Surju koolis (põhikool ja lasteaed) renoveerime staadioni, mänguväljakud ja siseruumid, parandades ventilatsiooni ja  energiatõhusust.  Tagamaks suurenevale laste arvule vastavad lasteaiakohad, suurendame laste hoiurühma ruume kooliosa arvelt.
 • Jätkame Kilingi-Nõmme lasteaia Krõll renoveerimist ja arendamist, tagades ka Tali piirkonna laste vajadused.
 • Jätkame muusikakooli arendamist nii Kilingi-Nõmmes kui kooli Surju õppekohas.
 • Toetame igakülgselt huviharidust ja huvitegevust, lähtudes laste ja noorte huvidest.
 • Heade ja motiveeritud õpetajate ning tugispetsialistide hoidmiseks-leidmiseks töötame välja ja tagame valla kõigile haridus- ja lasteasutustele õiglase ja konkurentsivõimelise palgataseme ning kutsealased arenguvõimalused. Säilitame maakonna ühed kõrgemad laste- ja koolitoetused.
 • Noorsootöö edendamiseks moodustame Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse baasil Saarde Avatud noortekeskuse, otsustades koostöös noortevolikoguga selle asukoha ja ruumikasutuse. Moodustame valla noorsootöö spetsialisti ametikoha.
 • Toetame mitmekesist kultuuri- ja sporditegevust ning vaba aja üritusi kõigis valla kultuuri- ja spordiasutustes, samuti aga vastavate seltside ja MTÜ-de kaudu.

Hindame kõigi valla hallatavate kultuurimajade, raamatukogude ja spordiasutuste iseseisvat tegutsemist, nende heatasemelisi kollektiive ja traditsioone, samas soovime tegevuse mitmekesistamist ja ajaga kaasaskäimist, samuti tõhusamat koostööd valla ühise ürituste kalendri alusel, sh ühiste traditsiooniliste suurürituste korraldamisel, tähtpäevade tähistamisel ja valla esindamisel väljaspool.

 • Koostöös raamatukogudega ja (kultuuri)seltse kaasates soovime rajada Saarde muuseumi ja näitusalad suuremates asulates.
 • Laiendame noortevolikogu kaasates Avatud noortekeskuse tegevust Tihemetsa, Surju ja Talile sealsete kultuuri- ja spordiasutuste ruume ja võimalusi rakendades.
 • Hoiame korras ja arendame Kilingi-Nõmme heatasemelist spordibaasi, jätkame Tihemetsa Huvi- ja spordikeskuse läbimõeldud renoveerimist, otsustades samas valla siseujula rajamise võimaluse ja koha riiklike projektitoetuste abil.
 • Renoveerime Tali Seltsimaja katuse ja Surju Rahvamaja välissoojustuse.
 • Renoveerime Kilingi-Nõmme laululava, uuendame Surju pargi peolava ja muud rajatised vastavalt valla arengukavale.
 • Toetame külaseltside, MTÜ-de ja ettevõtjate ühiskasulikke algatusi ja arendusprojektide omaosalust. Jätkame valla traditsioonidega ja tugevate spordi- ja kultuuriseltside toetamist.
 • Jätkame EELK Saarde Katariina kiriku toetamist
 • Jätkame head koostööd politsei- ja päästeteenistusega, Kaitseliidu ja Kaitseväega. Koostöös politsei, päästeteenistuse, ettevõtjate ja asumiseltsidega laiendame olemasolevaid ja rajame uusi turvakaamerate võrgustikke valla olulistes punktides, suurendame elanikkonna võimekust kriiside ületamiseks.
 • Esmatasandi arstiabi ja üldhooldekodud

Tagame nõuetekohased ruumid ja tingimused perearstiabi osutamiseks ja valla üldhooldekodudes. Viime lõpule energiatõhusust ja muid uuenenud nõudeid tagava renoveerimise Kilingi-Nõmme Perearstikeskuses ning Tervise- ja hoolduskeskuses, hoiame korras ja arendame Surju Tervisekeskust ja Hooldekodu, toetame Talil perearstiteenuse jätkumist.

 • Koduhooldus

Laiendame ja täiustame eakate ja puuetega inimeste koduhooldust. Rajame koduhooldust ja eneseabi võimaldava üürikodu eakatele ja puuetega inimestele.

 • Sotsiaalabi

Tagame eakatele ja teistele abivajajatele seaduses ettenähtud sotsiaalabi teenused, toetused, nõustamise. Täiustame sotsiaaltoetuste süsteemi laste, perede ja abivajajate huvides.

Koostöös Pärnumaa Ühistranspordi Keskusega tagame vajaliku sotsiaaltranspordi. Jätkame külade elanikele reedeseid vallakeskuse ja kaupluse bussiringe.

 • Ehitame mustkatted kõigile Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa tänavatele ning rohkem kui kümne pere kompaktse asustusega külakeskusi vallakeskuse või riigiteedega ühendavatele vallateedele. Vastavalt valla Teehoiukavale renoveerime ka sildu ja kruuskattega teid ning tagame nõuetekohase teede talihoolduse.
 • Jätkame kergliiklusteede rajamist vastavalt valla arengukavale (Surju-Jaamaküla puuduvad lõigud jt).
 • Jätkame asulate tänavavalgustuse energiatõhususe suurendamist. Rajame tänavavalgustuse kõigile rohkem kui kümne perega külakeskustele.
 • Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arenduskavale viime lõpule Tali ÜVK renoveerimise, tagades sealsete tööde lõpetamisel haljastuse ja teekatete taastamise (Seltsimaja,   Männi jt teed); jätkame asulates vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamist-renoveerimist (kanalisatsioonisüsteem Jaamakülasse jt).
 • Jätkame riikliku hajaasutuse programmi kaudu perede veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja teede rajamise toetamist.
 • Tagame OÜ Saarde Kommunaal arengu valla ühisveevärgi, tänavate hoolduse ja muude elamu-kommunaalmajanduse (pargid, haljasalad, saunad, kalmistud jms) ülesannete edukaks täitmiseks.
 • Elu- ja tootmiskeskkond puhtamaks ja kaunimaks, roheline vald rohelisemaks!
 • Ehitame valmis ja rakendame valla jäätmekeskuse, tõhustame jäätmete liigiti kogumise süsteemi.
 • Lammutame valla eestvõttel või vastavaid eraomanikke toetades-kohustades perspektiivitud pooleliolevad või kõduhooned Kilingi-Nõmmes, Tihemetsas, Talil, Jaamakülas ja mujal.
 • Parendame avalike parkide, laste mänguväljakute, supluskohtade ja muude puhkealade hooldamist ja arendamist.
 • Jätkame iga-aastast Kauni kodu konkursi läbiviimist.
 • Tugevdame koostööd ettevõtjatega: tagame vajalike planeeringute ja muu dokumentatsiooni kiire menetlemise, toetame taristu rajamist, propageerime valda ettevõtluskohana, ajakohastame ettevõtete ja ettevõtluse info valla kodulehel, nõustame ettevõtjaid, tunnustame aasta edukamaid.
 • Kutsume kohalikud ettevõtjad vähemalt kord aastas ümarlauda, kus vallajuhid annavad ülevaate ettevõtjaid huvitavatest küsimustest ja kuulavad ettevõtjate seisukohti.
 • Koostöös ettevõtjatega loome vajadusel valla teenuskeskustesse (Tihemetsas, Talil, Surjus ja Kilingi-Nõmmes) kaugtöökeskuse võimekuse.
 • Pakume valla koolides noortele võimalusi ettevõtjatega suhtlemiseks ja ettevõtluse arendamiseks.
 • Toetame turismiettevõtjate võrgustikku, uuendame valla turismialase info ja suunaviidad valla vaatamisväärsustele. Nii turismi elavdamise kui kohaliku elukeskkonna edendamise võtmeprobleemideks peame toitlustus- ja majutusasutuste arendamist.

Scroll to top